nojavan7ContentView Portlet

نشان افتخار

سپاه مجموعه‌ای است که برای مقاومت و مجاهدت، برای همان هدف‌هایی که شما امروز در دانشگاه برای آن‌ها دارید درس می‌خوانید، از زمین حاصلخیز انقلاب اسلامی روئید.


۱۳۸۶/۲/۳۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA